Hívjon minket bizalommal!

+36-70-548-7427

6 000-10 000 Ft / hó
Könyvelőirodánk Győrben vállalja egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését. A könyvelési szolgáltatás Győrben magába foglalja a beérkező és kimenő számlák könyvelését...
20 000 Ft / hó
Győri könyvelőirodánk nagy tapasztalattal bír az EVA adóalanyok könyvelésében. Az egyszerűsített vállalkozói adó alanyai bevételi nyilvántartás vezetésére kötelezettek.
20 000 Ft / hó
Könyvelőirodánk vállalja Győrben KATA alany egyéni vállalkozó és gazdasági társaság könyvelését. A kisadózó vállalkozás számára a jogalkotó bevételei nyilvántartás...
30 000 Ft / hó
A teljes körű könyvviteli szolgáltatás magában foglalja a gazdasági társaság könyvelésén kívül az adóbevallások elkészítését. Adóbevallások elkészítésén túl könyvelőirodánk...

Társasági adó

A társasági adó alanya a belföldi, valamint a külföldi illetőségű adózó. A belföldi illetőségű adózók adókötelezettsége a belföldről és a külföldről származó jövedelmükre egyaránt kiterjed (teljes körű adókötelezettség). A belföldi illetőségű adózók a következők:

 • a) a gazdasági társaság (ideértve a nonprofit gazdasági társaságot),
 • b) a szövetkezet,
 • c) az állami vállalat, a tröszt, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat,
 • d) az ügyvédi iroda, a végrehajtói iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, a közjegyzői iroda, az erdőbirtokossági társulat,
 • e) a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezete
 • f) a vízitársulat,
 • g) az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület, a köztestület (ideértve e szervezetek alapszabályában, illetve alapító okiratában jogi személyiséggel felruházott szervezeti egységeket is), továbbá az egyházi jogi személy, a lakásszövetkezet és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,
 • h) a felsőoktatási intézmény (ideértve az általa létrehozott intézményt is), továbbá a diákotthon,
 • i) az európai területi együttműködési csoportosulás,
 • j) az egyéni cég,
 • k) az európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium
 • l) a külföldi személy, ha üzletvezetésének helye belföld,
 • m) a bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon.

elvalaszto vonal

A külföldi illetőségű adózó adókötelezettsége a belföldön végzett vállalkozási tevékenységből származó jövedelmére terjed ki (korlátozott adókötelezettség). Ezek körébe tartozik:

 • a) a külföldi vállalkozó, amely belföldi telephelyen végez vállalkozási tevékenységet,
 • b) ingatlannal rendelkező magyar társaság külföldi tagja, amely ingatlannal rendelkező társaságban [Tao. tv. 4. § 18. pont] meglévő részesedésének elidegenítése, vagy kivonása révén szerez jövedelmet.

Az adó alapját – az általános szabályok szerint – az üzleti évi beszámolóban kimutatott adózás előtti eredményből kiindulva kell meghatározni. Az adózás előtti eredmény Tao. tv. által előírt korrekciós tételekkel módosított összege képezi az adóalapot. Adófizetési kötelezettséget a pozitív adóalap után kell számítani. A társasági adó mértéke a pozitív adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összegéig 10 %, az 500 millió forintot meghaladó része után 19 %. Az így meghatározott összeg a számított társasági adó, amelyet – a feltételek fennállása esetén – az adózó adókedvezmény címén csökkenthet. Ha az adózó adókedvezményre nem jogosult, úgy a számított társasági adó lesz a fizetendő adója.

elvalaszto vonal

A fizetendő adó megállapítása, bevallása, megfizetése

Az előzőek alapulvételével a fizetendő társasági adó levezetése a következő: Az adóévi bevételek és költségek, ráfordítások különbözete adja az adózás előtti eredményt. Az adózás előtti eredményt korrigálják a növelő és csökkentő tételek. A módosított adóalap 10 vagy 19 %-a lesz a számított adót, az adókedvezmények figyelembe vétele után kapjuk a fizetendő adó összegét.

Az adóévre megállapított társasági adó összegét – a naptári év szerint működő adózóknak – az adóévet követő év május 31-éig kell bevallani.
Az adó megfizetése az előlegfizetés rendszerében történik. Az adózó a társasági adót – a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított társasági adó különbözetét – az adóévet követő év május 31-ig fizeti meg, a naptári évtől eltérő üzleti év szerint működő adózó az adóév utolsó napját követő ötödik hónap utolsó napjáig fizeti meg , illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza. Az adózónak fő szabály szerint az éves adóbevallással egyidejűleg – az adóbevallás esedékességét követő második naptári hónap első napjával kezdődő 12 hónapos időszakra – társasági adóelőleget kell bevallania.

elvalaszto vonal

Az adóelőleg összege:

 • a) az adóévet megelőző adóév fizetendő adójának összege, ha az adóévet megelőző adóév időtartama 12 hónap volt,
 • b) az adóévet megelőző adóév fizetendő adójának a működés naptári napjai alapján 12 hónapra számított összege minden más esetben. Az adóelőleg havonkénti, vagy negyedéves gyakorisággal teljesítendő. A nem mezőgazdasági és erdőgazdálkodási ágazatba, halászati ágba sorolt adózók esetén az adóelőleg havonta, egyenlő részletekben esedékes, ha az előző adóévi fizetendő adó meghaladja az 5 millió forintot,vagy háromhavonta, egyenlő részletekben esedékes, ha az előző adóévi fizetendő adó legfeljebb 5 millió forint. Az adóelőleg összegét a havonkénti gyakoriságú adózó minden hónap 20. napjáig fizeti meg. Negyedéves előleg-gyakoriság esetén az adózó az adóelőleget a negyedévet követő hó 20. napjáig fizeti meg, azzal, hogy az adóév utolsó negyedévi előlegét az előleg-kiegészítésre kötelezett adózó az előleg-kiegészítéssel egyidejűleg fizeti meg.

Amennyiben az adózónak az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele meghaladta a 100 millió forintot, úgy adóelőleg feltöltési kötelezettsége van; az adóelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie. Ennek során, ha az adózó az Európai Uniótól és/vagy a költségvetésből támogatást kap, akkor e támogatások miatt elszámolt adóévi bevételből az adóév utolsó hónapjának 15. napjáig meg nem kapott összeg figyelmen kívül hagyásával számított adóalap alapján kell a várható adó összegét kalkulálnia. A társasági adóelőleg-kiegészítés összegét a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallani, és e határnapig megfizetni. Ha az adózó esedékességig az adóévi várható adó összegét – figyelemmel az adóév során megfizetett előleg összegére is – nem fizette meg legalább 90 százalékos mértékben, a befizetett előleg és az adó 90 százalékának különbözete után 20 százalékig terjedő mulasztási bírságot fizet.