Hívjon minket bizalommal!

+36-70-548-7427

6 000-10 000 Ft / hó
Könyvelőirodánk Győrben vállalja egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését. A könyvelési szolgáltatás Győrben magába foglalja a beérkező és kimenő számlák könyvelését...
20 000 Ft / hó
Győri könyvelőirodánk nagy tapasztalattal bír az EVA adóalanyok könyvelésében. Az egyszerűsített vállalkozói adó alanyai bevételi nyilvántartás vezetésére kötelezettek.
20 000 Ft / hó
Könyvelőirodánk vállalja Győrben KATA alany egyéni vállalkozó és gazdasági társaság könyvelését. A kisadózó vállalkozás számára a jogalkotó bevételei nyilvántartás...
30 000 Ft / hó
A teljes körű könyvviteli szolgáltatás magában foglalja a gazdasági társaság könyvelésén kívül az adóbevallások elkészítését. Adóbevallások elkészítésén túl könyvelőirodánk...

Általános Forgalmi Adó (ÁFA)

Az általános forgalmi adózás rendszerében az adóalanyok a termékhez vagy a szolgáltatáshoz saját maguk által hozzáadott érték után adóznak. Főszabály szerint az adóalany az értékesítéskor az eladási árban beszedett (áthárított) adó összegéből a beszerzéseit terhelő előzetesen felszámított adót levonhatja.

elvalaszto vonal

Az adóalany által értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások általános adómértéke az adó alapjának 27%-a. Ettől eltérő, alacsonyabb – 5 illetve 18%-os – adómérték alkalmazására az Áfa a tevékenység közérdekű, vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentesség alá tartozó értékesítések körére az Áfa tv. 85-87. §-ai tartalmaznak felsorolást. Az 5%-os kulcs alá tartozó termékek köre – néhány kivétellel – vámtarifa számra illetve ISO kódra hivatkozással meghatározott (könyv, újság, kotta, valamint ezen termékek bármely más fizikai adathordozón reprodukált formája, egyes egészségügyi termékek, gyógyászati segédeszközök, sertés termékek, bizonyos szarvasmarha, juh és kecske termékek). A szolgáltatások köréből a távhőszolgáltatás (ideértve a villamos energiáról szóló törvény alapján megújuló energiaforrásnak minősülő energiaforráson alapuló hőszolgáltatást) valamint az előadóművészi szolgáltatások egy bizonyos köre tartozik az 5 %-os adómérték alá. A 18%-os adómértékű termékeket (egyes élelmiszerek) az erre vonatkozó melléklet vámtarifa számra hivatkozással határozza meg, míg az idetartozó kereskedelmi szálláshely és az alkalmi szabadtéri rendezvényre történő belépést biztosító szolgáltatás vonatkozásában statisztikai besorolásra nem utal az Áfa tv.

elvalaszto vonal

Az áfa bevallás gyakorisága a következők szerint alakul:

1. Havonként kell adóbevallást benyújtania az adó fizetésére kötelezett adóalanynak, ha a tárgyévet megelőző második év adómegállapítási időszak(ai)ban fizetendő adó együttes összegének és az ugyanezen vagy korábbi adómegállapítási időszakokban keletkezett – de a tárgyévet megelőző második év adómegállapítási időszak(ai)ban érvényesített – levonható, előzetesen felszámított adó különbözetének (az elszámolandó adónak) éves szinten összesített – vagy annak időarányosan éves szintre átszámított – összege pozitív előjelű, és az 1 millió forintot elérte.
2. Évente kell adóbevallást benyújtania az adó fizetésére kötelezett adóalanynak, ha a tárgyévet megelőző második évben az elszámolandó adójának éves szinten összesített – vagy annak időarányosan éves szintre átszámított – összege előjelétől függetlenül nem érte el a 250 ezer forintot és az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása ellenértékének adó nélküli éves szinten összesített összege nem haladja meg az 50 millió forintot, feltéve, hogy nem rendelkezik közösségi adószámmal.
3. Az az adóalany, akinek a tárgyévet megelőző második évi elszámolandó adójának éves szinten összesített – vagy annak időarányosan éves szintre átszámított – összege előjelétől függetlenül a 250 ezer forintot meghaladta, vagy Közösségi adószámmal rendelkezik, de a havi bevallás feltételének nem felel meg, negyedéves bevallásra kötelezett.

Abban az esetben, ha az adóalany él a pénzforgalmi adózásra irányuló választási jogával, az általa belföldön, a pénzforgalmi elszámolás időszakában teljesített összes termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása után (ide nem értve egyes ügyleteket, amelyre a pénzforgalmi elszámolás nem alkalmazható, például biztos tulajdonszerzéssel járó részletvétel, adómentes közösségi termékértékesítés, olyan értékesítések, amelyekre az adóalany az Áfa tv-ben meghatározott más különös rendelkezéseket alkalmazza) az általa fizetendő adót az adót is tartalmazó ellenérték jóváírásakor, kézhezvételekor állapítja meg. Emellett a termék beszerzéséhez (kivéve a biztos tulajdonszerzéssel járó részletvétel útján történő beszerzést), szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan rá áthárított adó levonásának jogát a pénzforgalmi elszámolás időszakában legkorábban abban az adó megállapítási időszakban gyakorolja, amelyben az adót is tartalmazó ellenértéket a részére terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó számára megfizeti.

elvalaszto vonal

Amennyiben az ellenérték jóváírása, kézhezvétele, megfizetése részletekben történik, a fizetendő adót a részlet jóváírásakor, kézhezvételekor, legalább a megfizetett részlet erejéig kell megállapítani, a levonási jog a megfizetett részlet erejéig gyakorolható. Egyszerűbben összefoglalva: a pénzforgalomhoz, az ellenérték megszerzéséhez illetve megfizetéséhez kapcsolódik a fizetendő adó megállapítási és a beszerzést terhelő adó levonási időpontja. (Az ellenérték jóváírásának, kézhezvételének, megfizetésének kell tekinteni azt is, ha az abból származó követelése vagy kötelezettsége engedményezés, elengedés, tartozásátvállalás miatt vagy más módon szűnik meg.) Fontos feltétel, hogy a pénzforgalmi elszámolás nem alkalmazható arra a termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra, amely teljesítését tanúsító számlán az adóalany a „pénzforgalmi elszámolás" hivatkozást, utalást nem tüntette fel.

.Az adó megállapítási időszakban megállapított fizetendő adó együttes összegét az adóalany az ugyanezen vagy az elévülési időn belüli korábbi adó megállapítási időszakban keletkezett és levonható előzetesen felszámított adó összesített összegével csökkenheti. A különbözet az „elszámolandó adó". Amennyiben az „elszámolandó adó" pozitív előjelű (a fizetendő adó összege a levonható előzetesen felszámított adó összegét meghaladja), az adóalany az „elszámolandó adó" összegét köteles megfizetni, az Art-ben meghatározott esedékességig. Ha az „elszámolandó adó" negatív előjelű (a levonható előzetesen felszámított adó összege a fizetendő adó összegét meghaladja), a különbözetet az adóalany az elévülési időre figyelemmel a soron következő adó megállapítási időszakban a fizetendő adót csökkentő tételként beszámíthatja, vagy meghatározott feltételek szerint és módon az állami adóhatóságtól visszaigényelheti.

Az állami adóhatóság az adóalany adó-visszaigénylési kérelmét akkor teljesíti, ha a negatív előjelű különbözet összege eléri vagy meghaladja – a havi bevallásra kötelezett adóalany esetében az 1 millió forintot, – negyedéves bevallásra kötelezett esetében a 250 ezer forintot, – éves bevallásra kötelezett esetében az 50 ezer forintot. Amennyiben az adott adó megállapítási időszakban levonható adóként bevallott beszerzéseket, melyen a visszaigénylés alapul, az adóalany az eladó felé megfizette, akkor a bevalláson történő jelölés mellett kérheti az egyébként irányadó 75 napos kiutalási határidő helyett a visszaigényelt általános forgalmi adónak a 30 (egymillió forint feletti összeg esetében a 45) napon belüli kiutalását (feltéve, hogy az adózó a kiutalási igényét nem a felszámolást vagy végelszámolást lezáró bevallásában terjeszti elő)

elvalaszto vonal

Az általános forgalmi adó nettó összegéről:

- a havi adóbevallásra kötelezett adóalanynak a bevallást a tárgyhót követő hó 20-ig,
- a negyedéves adóbevallásra kötelezett adóalanynak a negyedévet követő hó 20-ig,
- az éves bevallásra kötelezett adóalanynak a tárgyévet követő év február 25-ig kell benyújtania.